Reklamačné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok popisuje bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a predávajúcim...

Reklamačné oddelenie: e-mail: info@zvukasvetlo.sk; tel.č: +421 903 801 080

2. Dĺžka záruky

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, t.j. dňom uvedeným v záručnom liste. Zákonná záručná doba je všeobecne 24 mesiacov, predávajúci môže na niektoré výrobky ponúknuť záručnú dobu 36 mesiacov.

3. Záručné podmienky

Kupujúcemu sa odporúča, aby bezprostredne pri dodaní tovaru, tj. ihneď po pravzatí zásielky prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky. V prípade ak zistí akékoľvek poškodenie zásielky je kupujúci túto skutočnosť bezodkladne ohlásiť predávajucemu.

4. Spôsob vybavenia reklamácie

V prípade, že tovar nie je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve.

5. Spotrebný materiál

Záruka sa podľa zákona nevzťahuje na opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním veci a nemožno ju tak zamieňať so životnosťou výrobku.

6. Záručný servis

Na tovar predávaný s dlhšou zárukou ako 24 mesiacov je zabezpečovaný po uplynutí lehoty 24 mesiacov tzv bezplatný servis. V prípade vady tovaru po lehote 24 mesiacov bude takýto tovar prijatý do servisu a bude opravený alebo vymenený za iný kus s rovnakými alebo lepšími parametrami. Ak ani jedno z týchto riešení nebude možné, bude vystavený dobropis. Predávajúci sa zaväzuje takýto servis ukončiť v lehote 30 dní od prijatia tovaru.

6. Predĺžená záruka a garancia

Počas platnosti predĺženej záručnej doby (nad rámec zákonnej 24-mesačnej lehoty) si autorizované servisné stredisko vyhradzuje právo na úpravu záručných podmienok. Lehota na bezplatnú opravu produktu sa z 30 dní mení na dobu neurčitú. (lehota na bezplatnú opravu podlieha výhradne individuálnej dohode medzi servisom a zákazníkom po zohľadnení dodacej lehoty na zaistenie originálneho náhradného dielu). Servis sa napriek tejto úprave zaväzuje vykonať bezplatnú opravu bez zbytočných odkladov.

Ak sa počas platnosti predĺženej záručnej doby (nad rámec zákonnej 24-mesačnej lehoty) vyskytne závada produktu, ktorú nie je možné odstrániť, ani z akéhokoľvek dôvodu nie je možné vymeniť produkt za nový, nevracia zákazníkovi plnú kúpnu cenu, ale poskytne záručné plnenie formou výmeny za iný nový produkt v podobnej kvalite a s podobnými parametrami. 

Nárok na náhradu škody, spôsobenej predĺženým reklamačným konaním si môžete uplatniť len v prípade, že preukázateľne došlo k úmyselnému zdržiavanie, alebo hrubej nedbanlivosti zo strany reklamačného strediska. Ak počas platnosti predĺženej 12-mesačnej záručnej lehoty (po skončení zákonnej 24-mesačnej záručnej lehoty) dôjde k výmene tovaru za nový kus, nevzniká naň automaticky nárok na novú 36 -mesačnú záručnú lehotu. Naďalej plynie pôvodná záručná lehota.

Špeciálny prípad

Špeciálna kategória so zárukou 24 mesiacov sú činely, ktoré svojou materiálovou povahou a spôsobom použitia podliehajú prirodzenému opotrebovaniu. Po vykonaní expertízy autorizovaným servisným strediskom Muziker bude pri posudzovaní vzatá do úvahy nielen miera prirodzeného opotrebovania materiálu, ale aj vylúčenie zodpovednosti za chyby v dôsledku mechanického poškodenia úderom s intenzitou presahujúcou úroveň mechanickej odolnosti materiálu.

Záručný list

Ku každému zakúpenému produktu je prikladaná faktúra v elektronickej podobe (na predajni pokladničný doklad), ktorý zároveň slúži ako záručný list. Záručná doba začína plynúť dňom vystavenia predajného dokladu a predlžuje sa o dobu, počas ktorej bol produkt v záručnej oprave.

Zánik záruky

  • mechanické poškodenie tovaru kupujúcim
  • používanie tovaru v nezodpovedajúcich podmienkach
  • neodborné zaobchádzanie
  • zanedbanie starostlivosti o tovar

Chyby alebo poškodenia, ktoré zaviní kupujúci neodborným zaobchádzaním alebo neodbornou montážou, ako aj použitím nevhodného príslušenstva alebo zmenou originálnych častí, sú zo záruky vylúčené. Oprávnenie na záruku zaniká aj v prípade, že k vade došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (prašné, vlhké prostredie, chemicky agresívne, v silnom magnetickom poli, atď.) alebo ak bol preukázateľne vykonaný zásah do výrobku inou ako oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym napájacím napätím. Prirodzené opotrebovanie je zo záruky taktiež vylúčené. 

Bazár (B-Stock)

Predávajúci ponúka vo svojom obchode aj uzavretie kúpnej zmluvy na bazárový tovar. Bazárovým tovarom sa rozumie tovar rozbalený, tovar s poškodeným obalom, vrátený použitý tovar alebo poškodený tovar. Bazárový tovar nie je možné pri odstúpení od zmluvy alebo reklamácii vymeniť za nový kus. Na reklamáciu bazárového tovaru sa primerane vzťahujú ustanovenia reklamačného poriadku, pokiaľ nie je v tejto časti uvedené inak. Bazárový tovar nie je možné reklamovať pre „vadu“ resp. iný dôvod, pre ktorý bol tento tovar predaný v zníženej cene.